opc_loader
Snelkeuze upgrades
Bestellen

Bestel onze producten via onze resellers voor maximale service en ondersteuning!

> Azië & Australië

Benelux

Canada

> Europa

> USA

Print deze pagina:

 

             ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SBooster zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

 1. Alle aanbiedingen van SBooster zijn vrijblijvend en SBooster behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SBooster. SBooster is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt SBooster u hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling voor de producten dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. In geval niet bij vooruitbetaling is betaald geldt het volgende:
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door SBooster bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien SBooster haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van SBooster om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
  • Indien u met enige betaling in gebreke bent, is SBooster gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  • Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SBooster.

 

 

Artikel 4. Levering

 

 1. De door SBooster opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt  uitsluitend op het door u bij de bestelling opgegeven adres.

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SBooster verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op u over.

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SBooster geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. SBooster garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SBooster daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SBooster de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u, als consument, een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan SBooster te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de productverpakking - met uitzondering van sporen van het openen van de verpakking - onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

 

 

Artikel 8. Garantie

 1. SBooster hanteert een garantie termijn van 2 jaar op producten. Garantie wordt uitsluitend verleend op technische gebreken, die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik door de afnemer.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform deze Voorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties op uiterlijke gebreken welke door SBooster na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door SBooster in behandeling te worden genomen.

 

 

 

Artikel 9. Diversen

 1. Indien u aan SBooster schriftelijk/per email opgave doet van een adres, is SBooster gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SBooster schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door SBooster gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SBooster deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SBooster in strijd mochten zijn met enig toepasselijke wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SBooster vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. SBooster is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SBooster ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SBooster gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bedrijfsnaam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

SBooster, enjoy more music.............

[<